Edit Content
dr n. med. PATRYK ROMASZKIEWICZ
Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Patryk Romaszkiewicz 

 

Przychodnia Specjalistyczna
„Echo-Med” s.c. NZOZ za Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym 

 

ul. Kamieńskiego Michała Henryka 225 /U1 

51-126 Wrocław 
NIP 894-227-25-47 REGON 930503988 
 
 
REJESTRACJA

Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Cel Polityki Prywatności
  Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 2. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Patryk Romaszkiewicz , ul. Kamieńskiego Michała Henryka 225 /U1, 51-126 Wrocław, numer NIP 894-227-25-47,  REGON 930503988  (dalej: Administrator). Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w ww. aktach prawnych.

 3. Cele i podstawy przetwarzania
  W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe:
  – w celu wykonywania umów zawieranych przez Administratora z Klientami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a to:
  a) w celu świadczenia usług na rzecz Klientów,
  b) w celu marketingu usług, w tym w celu informowania o wydarzeniach lub działalności,
  c) w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną kpr.pl; 3. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Nadto Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nim (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 4. Prawa wynikające z RODO
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi w szczególności kontakt z Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności praktyki lekarskiej lub wykonanie usługi. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych – i w przewidzianym w nich zakresie – przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Administrator przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw lub w dowolnym momencie cofnąć zgodę wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

 5. Okres przetwarzania
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od poszczególnych celów i podstawy prawnej przetwarzania, odpowiednio:
  – do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych;
  – do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  Administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych;
  – do czasu upływu terminów związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  – do czasu wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych.

 6. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
  Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa albo umowy powierzenia z Administratorem. Na podstawie umowy Administrator może powierzyć dane podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z Administratorem, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, mającym siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Nadto odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (w tym usługi IT, księgowości, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy) oraz organy administracji, służby państwowe i sądy. Wyżej wskazani dostawcy usług w każdym przypadku będą zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 7. Obszar przetwarzania, Brak profilowania
  Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Administratora i nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich (znajdujących się poza UE) Kancelaria zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania, jak też żadnej innej formy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 8. Zmiany Polityki Prywatności
  Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie ortopeda.romaszkiewicz.pl. Zmiany będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo powiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.